การจ่ายเงินเข้ากองทุน
เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
     1. ติดต่อนายจ้างในต่างประเทศ ให้ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ ที่กระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้าง
     2. เมื่อกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้างอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว ให้นายจ้างดำเนินการขอวีซ่าทำงานให้คนหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศนายจ้าง
     3. ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างงาน แล้วนำสัญญาจ้างที่ทำขึ้นไปติดต่อกับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นๆ รับรองในสัญญาการว่าจ้างของคนหางาน
     4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างจัดส่งวีซ่าทำงาน พร้อมสัญญาจ้างงานฉบับจริง มาให้กับคนหางาน
     5. ให้คนหางานนำเอกสารที่นายจ้างส่งมาให้ ไปติดต่อสถานทูตของประเทศนายจ้างประจำประเทศไทย เพื่อขอประทับวีซ่า ลงในหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่ได้ขอวีซ่าที่ประเทศนายจ้าง)

 

สามารถติดต่อแจ้งการเดินทางได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2245-6714-5


แจ้งการเดินทางด้วยตนเองครั้งแรก

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ดังนี้
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน
      สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
      สำเนาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย สำนักงานแรงงานไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
      สำเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางไป (วีซ่า)
      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)
หมายเหตุ ตำแหน่งพนักงานนวด ต้องนำสำเนาใบประกาศนียบัตรการนวดมาด้วย ทุกครั้ง


แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE - ENTRY)

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ดังนี้
      สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
      สำเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน
      สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน
      สำเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

      แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.39)
      แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (จง.39ก)
      แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.39ข)
          สำหรับคนหางานที่เดินทางไปทำงานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล
      แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.39ค)
          สำหรับคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในต่างประเทศ