ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 23 ต.ค. 2559
-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย 20 ต.ค. 2559

-- ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 21 20 ต.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4 14 ต.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ 6 ต.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม 22 ก.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 20 20 ก.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 8 ก.ย. 2559

-- ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงานประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ให้ดูรายชื่อในวันพุธที่ 14 ก.ย.2559 เพื่อเดินทางในวันศุกร์ 23 ก.ย. 2559 งดเดินทางวันที่ 12-19 ก.ย. 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดของเกาหลี 7 ก.ย. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวัน 31 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ 24 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดสินใจก่อนไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการพื้นฐาน 24 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกให้สมัครเรียนภาษาเกาหลี 16 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ 16 ส.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 20 10 ส.ค. 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>