ดาวน์โหลด

20160523_ChangData.pdf

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบ EPS

แบบฟอร์มขอข้อมูล(สถิติ)-ส่งแฟกซ์มาที่ 02-245-9436 หรือส่ง e-mailมาที่ toearegis@gmail.com

บัตรประจำตัวสมัครสอบ(IM)

แฟ้ม FEA ไว้สำหรับเครื่องที่ใช้งาน สรต.ไม่ได้ เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้unzip fileแล้วนำfolder FEA ไปวางไว้ใน Drive C:

แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน

 แบบฟอร์มการรับรองประสบการณ์ทำงาน

 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สมัคร IM

 ตารางกรอกรายชื่อสำหรับรับสมัคร IM (สำหรับสำนักจัดหางานทุกจังหวัด)

 แบบฟอร์มขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล (ของศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ) faxมาที่ 022459436

 สถิติการจัดส่งแรงงานไทยปี 2554

 แบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์

 แบบลงทะเบียนคนหางาน

 แบบลงทะเบียนไต้หวัน (ระบบจ้างตรง)

 โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)"
         -  ใบสมัครโครงการ
         -  การรับสมัคร
         -  คู่มือการรับสมัครโครงการ
         -  แบบรายงานผลการรับสมัคร

 แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
         -  สัญญาจ้างกลาง
         -  ประเทศสิงคโปร์
         -  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
         -  ประเทศคูเวต
         -  ประเทศโอมาน
         -  ประเทศซาอุดิอาระเบีย
         -  ประเทศกาตาร์
         -  ประเทศมาเลเซีย
         -  ประเทศลิเบีย
         -  ฮ่องกง
         -  ไต้หวัน

 ตัวอย่างเอกสาร
         -  Demand Letter
         -  Employment Contract
         -  Power of Attorney

  เอกสารโครงการ IM
         -  แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น
         -  แบบลงทะเบียนโครงการ IM
         -  รายงานพิเศษ -IM แนะแนวไปทำงานญี่ปุ่น

 ฟอนต์ราชการไทย (SIPA)