ฝ่าย TIC ประเทศอิสราเอลหน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ติดต่อประสานสถานฑูตอิสราเอลในไทย ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ
      กรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอล องค์การแรงงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจัดส่ง
     2. ดำเนินการภายใต้กรอบข้อตกลง MOU ระหว่างกรมการจัดหางานและ IOM เช่น
      รับสมัคร และคัดเลือกคนหางานร่วมกับ IOM ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือก

 

     3. จัดประชุมหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     4. จัดทำข้อมูลสถิติ แนวทางการปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานผล
     5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ"ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)" ครั้งที่ 8/2556


ขั้นตอนการจัดส่งแรงงานภายใต้โครงการ TIC

        


ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร

        โดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ "โครงการความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน"

            (ฉบับที่ 2) 27 ธ.ค. 2554
             9 ธ.ค. 2554


คู่มือแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานตามระบบ TIC

        คู่มือแรงงานไทย เล่ม 1 (การเตรียมตัวสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ)


ดาวน์โหลด

         ค่าใช้จ่ายของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ TIC
         ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างสามารถหักจากเงินเดือนแรงงานไทยตามกฏหมายอิสราเอล