สถิติการเดินหางาน

      สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ดำเนินการจัดทำสรุปข้อมูลคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสถิติการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ การอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และคนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศและยังไม่ได้เดินทาง เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงาน แนวโน้มการขยายตลาดแรงงานในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560
go
 

รายงานสถิติประจำเดือนประจำปี 2560

1.สรุปผลการลงทะเบียนและขออนญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (จำแนกตามหน่วยงาน)
go
 
2.1 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวิธีการเดินทาง
go
 
2.2 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง
go
 
3.จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ)จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ 5 วิธีเดินทาง)
go
 
4. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ RE-ENTRY VISA)
go
 
5. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศและวิธีการเดินทาง
go
 
6. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามวุฒิและวิธีการเดินทาง
go
 
7. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามหมวดสาขาอาชีพ
go
 

รายงานสถิติประจำเดือนประจำปี 2559

1.สรุปผลการลงทะเบียนและขออนญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (จำแนกตามหน่วยงาน)
go
 
2.1 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวิธีการเดินทาง
go
 
2.2 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง
go
 
3.จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ)จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ 5 วิธีเดินทาง)
go
 
4. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ RE-ENTRY VISA)
go
 
5. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศและวิธีการเดินทาง
go
 
6. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามวุฒิและวิธีการเดินทาง
go
 
7. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามหมวดสาขาอาชีพ
go
 

รายงานสถิติประจำเดือนประจำปี 2558

1.สรุปผลการลงทะเบียนและขออนญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (จำแนกตามหน่วยงาน)
go
 
2.1 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวิธีการเดินทาง
go
 
2.2 จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง
go
 
3.จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ)จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ 5 วิธีเดินทาง)
go
 
4. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามภูมิลำเนาและวุฒิการศึกษา (เฉพาะ RE-ENTRY VISA)
go
 
5. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศและวิธีการเดินทาง
go
 
6. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามวุฒิและวิธีการเดินทาง
go
 
7. จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(รวมทุกประเทศ) จำแนกตามหมวดสาขาอาชีพ
go
 
รายงานสถิติประจำเดือน ปี 2557


รายงานสถิติประจำเดือน ปี 2556

รายงานสถิติประจำเดือน ปี 2555

 

จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 
 

ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย

รายได้ส่งกลับ รายปี(แยกเดือน)
go
 
รายได้ส่งกลับ รายปีงบประมาณ(แยกเดือน)
go
 
รายได้ส่งกลับ ปี 2550 - 2560 (สรุปย่อรายปี)
 

สรุป สถานการณ์การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย