สถิติการเดินหางาน

      สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ดำเนินการจัดทำสรุปข้อมูลคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสถิติการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ การอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และคนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศและยังไม่ได้เดินทาง เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ตลาดแรงงาน แนวโน้มการขยายตลาดแรงงานในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

 
รายงานสถิติ คนหางานแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2558

รายงานสถิติ คนหางานแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2557


รายงานสถิติ คนหางานแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2556

รายงานสถิติ คนหางานแจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี 2555

 

สถิติคนหางานไปทำงานต่างประเทศประจำปี

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554

 

จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 
 

ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย

รายได้ส่งกลับ รายปี(แยกเดือน)
go
 
รายได้ส่งกลับ รายปีงบประมาณ(แยกเดือน)
go
 
รายได้ส่งกลับ ปี 2546 - 2558 (สรุปย่อรายปี)
 

สรุป สถานการณ์การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย